21 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31842

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/4/2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilik statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.