20 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31841

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/1/2021 tarihli ve 31371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İlgili akademik birimin önerisi ve Senato kararı ile YÖK zorunlu dersleri ve belirlenecek diğer dersler için muafiyet sınavı yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “P notu” ibaresi “E notu” şeklinde, aynı fıkranın (f) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(3) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim kurulu karar verir ve ilan edilir. Mutlak değerlendirme sisteminde, öğrencilere kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a) Ders Notu                 Puan                      Katsayı

       AA                       90-100                       4,00

       BA                        85-89                        3,50

       BB                        80-84                        3,00

       CB                        70-79                        2,50

       CC                        60-69                        2,00

       DC                        55-59                        1,50

       DD                        50-54                        1,00

        FF                         0-49                         0,00

b) Diğer notlar-işaretler:

1) G: Geçti

2) T: Transfer

3) ERA: Erasmus

4) Y:Yinelenen Ders

5) K: Kaldı

6) E: Final sınavı olmayan ders (Eksik not)

7) M: Muafiyet”

“Y işareti; yinelenen (tekrar alınan) dersi gösterir.”

“g) M işareti; Üniversite içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve sınavla muafiyet kazanılmış, AKTS kredisi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.