17 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31838

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TRANSFER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NEVÜTTO): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki tüm teknoloji transferi faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek.

b) Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ticarileşebilmesini sağlamak amacıyla teknoloji transfer ofisi görevlerini yerine getirmek.

c) Üniversitedeki bilgiyi ticarileştirmek için iş dünyası ile iş birliği yapmak.

ç) Uygulamaya yönelik olarak elde edilen somut projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

d) Girişimci ve yenilikçi projelerin gerçekleşebilmesi için bir kuluçka merkezi oluşturarak her türlü bilimsel, teknik ve işletmecilik konularında destek vermek, bu amaçla ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler hazırlamak ve yürütmek.

e) Araştırma merkezleri ve araştırma laboratuvarları ile ilişki içerisinde bu birimleri koordine etmek ve Üniversitenin araştırma strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde çalışmaları için katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma projesi desteği veren kurumların resmi iletişim noktası olarak kurumlardan gelen talepleri almak, kaydetmek, yanıt vermek.

b) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, yarışmalar, sergiler ve kurslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinde Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi bilincini geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve yaygınlaştırmak için her türlü araştırma-geliştirme, yenilikçilik, etkinlik ve faaliyetleri yürütmek.

ç) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve etkinlikleri izleyerek, Üniversite personeli ve öğrencileri bilgilendirmek ve katılımlarını desteklemek, mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

d) İlgili alanlarda etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla sinerji oluşturmak, ilişki kurmak ve iş birliğinde bulunmak, anlaşmalar yapmak ve yürütmek, Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

e) Girişimci ve yenilikçi kişi ve kuruluşlara geliştirdikleri projeyi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturmak ve destek sağlamak.

f) Desteklenen projelerin gelişimlerini izlemek ve başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlamak.

g) Projelerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transferi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.

ğ) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

h) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi alanlarında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde kurullar ve çalışma grupları kurmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

i) Sanayi ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

j) Üniversitede üretilen ve ticari potansiyeli olan bilginin fikri haklarını Üniversite adına almak ve gerekli ödemeleri yapmak, fikri haklar portföyü oluşturmak ve yönetmek.

k) Merkezin ihtiyacı olan personelin yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, Üniversite içerisinde yapılan araştırmalar için gerekli öğrenci ve nitelikli personelin temini için çalışmalar yapmak.

l) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Üniversite adına gerekli sekretarya süreçlerini yürütmek.

m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

n) Gerektiğinde dışarıdan hizmet satın alma yolu ile faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun nitelikte konusunda uzman ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür faaliyetlerinde Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu başkanı yok iken, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektöre teklif etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak.

f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

g) Merkez bünyesindeki birim ve kurulların koordinasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; bir Rektör Yardımcısı, Müdür ve üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Rektör tarafından belirlenen Rektör Yardımcısıdır. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin eğitim, iş birliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkez ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Merkezin sunması gereken hizmetlerin yapılması veya gerektiğinde bunların dışarıdan temini için anlaşmalar yapmak.

Çalışma birimleri

MADDE 11- (1) Merkez bünyesinde gerekli görülen çalışma birimleri oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.