15 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31836

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanuna, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ç) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

h) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanan ve derecesi, sınıfı ve görev tanımı ile unvanı belirtilerek istihdam edilecek personelin niteliklerinin tanımlandığı Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

ı) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

i) Pozisyon: Sözleşmeli personelin Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

j) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

l) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

m) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

n) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

p) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara atanacaklar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Müdür yardımcısı,

3) Teknik şef, şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman,

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Başteknisyen,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, dava takip memuru.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Mühendis, mimar, avukat, istatistikçi, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, hemşire, teknik öğretmen.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak,

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte (a) bendinde belirtilen kadroların dışında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alan diğer görevlerden birinde çalışmış olmak,

c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7- (1) 5 inci maddede belirtilen görev gruplarındaki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, alt görevlerde geçirilmesi gereken sürenin en az bir yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olan kadro ve pozisyonlara atanacak personelde 7 nci maddede yer alan genel şartları haiz olması yanında, aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl, başmühendis, teknik şef, şef veya avukat olarak en az 4 yıl görev yapmış olmak,

b) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Başmühendis, teknik şef veya şef olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,

c) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, teknik uzman (mühendis kariyerini haiz olan) pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti olmak,

ç) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis ve/veya mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti olmak,

d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu uzman, memur ve dengi unvanlı olanlarda en az 5 yıllık hizmeti olmak,

3) 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunu memur ve dengi unvanlı olanlarda en az 7 yıllık hizmeti olmak,

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, dava takip memuru olanlarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

f) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, mimar, şehir plancısı, programcı ve istatistikçi pozisyonlarında en az 3 yıl hizmeti olmak,

2) Tekniker (2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunu) pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti olmak,

g) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknisyen olarak en az 6 yıl hizmeti olmak,

ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Lise ve dengi okul mezunu olanlarda en az 2 yıllık hizmeti olmak,

h) Memur ve dava takip memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi ve teknik öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek lisesinin hemşirelik bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10- (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(6) Gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş asıl, beş yedek üyeden müteşekkil sınav kurulu oluşturulabilir.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.

b) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Genel Müdürlüğün kadro veya pozisyon durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar, yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı, niteliği ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınavdaki ağırlıkları,

yer alır. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya pozisyonlarda halen görev yapanlar ile sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da ilan edilen kadro ve pozisyon için başvuruda bulunabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına tabi olan görevlere atanabilmek için personelin Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmetinin bulunması gerekir.

(5) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme yazılı sınavı, Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sözlü sınav

MADDE 14- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ilgililere duyurulur.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16- (1) Yazılı sınav sonucu, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde duyurulur. Sözlü sınav ise yazılı sınav sonucunun duyurulmasından itibaren 30 gün içinde tamamlanır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalamalarının alınması suretiyle tespit edilecek olan nihai sonuçlar ise sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlük resmi internet sitesinden duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17- (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçeyle sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır.

(2) Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilip, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç 30 gün içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 19- (1) Sınavların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport veya kurum kimlik kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 20- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem başlatılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 21- (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, haklarında disiplin işlemi başlatılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu olan sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 24- (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere atanmaları sınavsız yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 25- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 26- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere, atanılacak kadro veya pozisyon için aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanmaları mümkündür.

Engellilerin sınavı

MADDE 27- (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.