15 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31836

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilir.

(2) Bu madde kapsamındaki sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak başvuruda bulunması ve Şirketin onayı ile devredilebilir.

(3) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.