11 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31832

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.