10 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31831

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Çanakkale’de geçmişten günümüze kadar gelen seramik sanatını incelemek, bununla ilgili araştırma ve inceleme yapmak, eğitim-öğretime yardımcı olmak ve seramik üretimini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çanakkale seramikçiliği ile ilgili olarak yazılmış kitap, dergi-makale, rapor, gazete yazısı, broşür, katalog gibi yayınları, görsel ve işitsel malzemeleri toplamak ve değerlendirmek.

b) Geçmişten bugüne Çanakkale’de seramik sanatının gelişimini  bölümler halinde incelemek.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi, ödüllü yarışma gibi faaliyetleri düzenlemek ve teşvik ödülü vermek.

d) Çanakkale’de yerel, geleneksel ve çağdaş seramik üretimini desteklemek.

e) Seramikçilikle ilgili kurs ve seminer düzenlemek.

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kütüphane ve bilgi işlem birimi kurmak.

g) Çanakkale seramikçiliğine ait örnekleri derleyerek koleksiyonlar oluşturmak, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi için çalışmalar yapmak.

ğ) Seramik sanatı hakkında yabancı dillerde yayımlanmış eserleri Türkçeye çevirmek.

h) Seramik yapıtlarının korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak.

ı) Geleneksel formların tespiti, yeni form araştırmaları amacıyla atölye ve laboratuvarlar kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; seramik/seramik cam alanında uzman olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile tespit edip Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç öğretim elemanı dahil olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Geçerli mazereti olmadan üç kez art arda Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak; bu çalışma gruplarının kimlerden, kaç kişiden oluşacağını ve görevlerini belirlemek.

c) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçları hakkında önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim programlarının yürütülmesindeki usul ve esasları belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 9/9/2000 tarihli ve 24165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.