7 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31828

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep eden öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurur. Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı ilk yedi hafta içerisinde ise dönem ücretinin yarısı iade edilir, ilk yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına” ibaresi “Öğrenci İşleri Birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.