7 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31828

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/3/2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Sağlık Bilimleri” ibaresi “Lisansüstü Eğitim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci işleri daire başkanlığına” ibaresi “Öğrenci İşleri Birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep eden öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurur. Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı ilk yedi hafta içerisinde ise dönem ücretinin yarısı iade edilir, ilk yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ilgili Enstitü öğrenci işleri bürosu” ibaresi “Öğrenci İşleri Birimine” ve “İlgili Enstitü öğrenci işleri bürosu” ibaresi “Öğrenci İşleri Birimi” olarak, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “öğrenci işleri daire başkanlığına” ibareleri “Öğrenci İşleri Birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.