5 Mayıs 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31826

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Samsun Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Samsun Üniversitesinin ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

c) Birim Kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

e) Dönem not ortalaması (ANO): Öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre dönem bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,

f) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili kurullarca eş değer olarak kabul edilmiş olan diploma programını,

g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

h) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

ı) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

i) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

l) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamını,

m) Yönetim Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4- (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yarıyıl sonu sınavları hariç on dört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Yaz dönemi öğretiminin uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa uygulama esasları Senato tarafından düzenlenir.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, ilgili kurulların teklifleri doğrultusunda, en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında, cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

Kayıt

MADDE 5- (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, derse yazılma, sınavlar, intibak, çift anadal, geçişler, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve bölümlerce yerine getirilir. Bunlardan gerekli görülenler, Rektörlük tarafından merkezi olarak da yürütülebilir.

(2) Özel yetenek sınavı ile yerleşen ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Uyum programı

MADDE 6- (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, öğrenci bilgi yönetim sistemini kullanmaları, Üniversiteli olmanın bilincini kazanmaları, Üniversitenin akademik ve sosyal imkânlarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, eğitim-öğretim yılının başladığı ilk hafta düzenlenir. Program takvimi ve içeriği akademik birimlerce eğitim-öğretim döneminin başlamasından bir ay önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve ilgili akademik birimin web sayfasında ilan edilir.

Akademik öğrenci danışmanlığı

MADDE 7- (1) Her öğrenci için ilgili bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.

(2) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, beş yıllık lisans programları için sekiz, altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Azami süreyi aşan öğrencilerin ders, uygulama, staj, sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti

MADDE 9- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem/yıl için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş mazereti bulunmaksızın katkı payını/öğrenim ücretini ödemediği dönemler/yıllar öğrenim süresinden sayılır.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda/yılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretiyle ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işlem yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

(5) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programı

MADDE 10- (1) Öğretim programı, ilgili diploma programına yeni kayıt olan öğrencinin öğretim hayatı boyunca alması gereken derslerin listesidir. Öğretim programlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi usulleri Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim programı, ilgili bölüm/anabilim dalı akademik kurulunun kararı, birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Öğretim programında her yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Bu derslerin tamamının bir yıllık AKTS toplamı 60 olmak zorundadır.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen dersler dışında ön lisans düzeyindeki öğretim programlarının en az 60, en fazla 80, 4 yıllık lisans düzeyindeki öğretim programlarının en az 120, en fazla 150, 6 yıllık lisans düzeyindeki öğretim programlarında ise en fazla 240; kredilik ders içermesi zorunludur. Ancak, 2547 sayılı Kanuna göre müfredat onaylama yetkisi bulunan birimlerce gerekli görülmesi durumunda ön lisans veya lisans programlarında kredi üst sınır şartı aranmaz.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen dersler dahil ön lisans programları 120, 4 yıllık lisans programları için 240, 6 yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS’dir.

(6) Eğitim-öğretim programları, ilgili akreditasyon şartlarını sağlayacak içerikte hazırlanır.

(7) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının en az on olması gerekir. Daha az sayıda öğrenci ile seçmeli derslerin açılabilmesine Senato karar verir.

(8) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her bir şubedeki öğrenci sayısının zorunlu derslerde en az kırk ve seçmeli derslerde ise en az on öğrenci olması gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az sayıda öğrenci ile şube açılabilmesine Senato karar verir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

(9) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, staj, arazi uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır.

(10) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %20’si olacak şekilde planlanmalıdır. Öğrenciler, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, serbest seçmeli ders veya dersler alabilir. Serbest seçmeli derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir; ancak kredi yükü ve GANO hesabına katılmaz.

Dersler

MADDE 11- (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler, ön koşul dersleri, eş koşul dersleri, serbest seçmeli dersler ve dış birim dersler olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yabancı Dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul dersini başarmış olması şartı bulunan derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını belirleyen derstir.

e) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınması gereken derstir.

f) Serbest seçmeli dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak kaydıyla kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

g) Dış birim dersi, öğrencinin kendi programında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerin yerine ilgili birim yönetim kurullarında belirlenecek olan bir başka birim veya yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerdir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 12- (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar ve atölye gibi diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısının toplamını ifade eder. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Üniversitede kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS kredisi birlikte kullanılır.

Ön koşul/eş koşul

MADDE 13- (1) Bir programa ait derslerin ön koşulları/eş koşulları, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile; Üniversitedeki tüm bölüm öğrencilerinin ortak olarak aldıkları derslerin ön koşulları/eş koşulları ise Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin resmî web sitesinde ilan edilir.

(2) Bir ön koşullu/eş koşullu ders birden çok ön koşul/eş koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.

(3) Ön koşul/eş koşul sağlama şartı en az DD’dir. Ön koşul veya eş koşullu olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (GB) şartı aranır.

(4) Belirlenecek olan ön koşul/eş koşul şartları mevcut öğrenciler için iki yarıyıl geçtikten sonra uygulanır.

Dış birim dersi

MADDE 14- (1) Dış birim dersleri, öğrencinin kendi programında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerin yerine, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan bir başka birimden alacakları derslerdir. Bu dersler belirlenirken kredi değerlerine bakılmaz.

(2) Dış birimden alınacak ders için ilgili birimden kontenjan talep edilmesi ve ilgili birim kurulunca da kontenjan tanımlanması gerekir.

(3) Öğrencinin dış birimde almış olduğu derslerin değerlendirme notu; Üniversite içinden alınması durumunda dersin öğretim elemanı tarafından diğer yükseköğretim kurumlarından alınması durumunda ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığınca öğrenci bilgi yönetim sistemine işlenir.

Derslere devam esasları

MADDE 15- (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine; ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders veya uygulamaların o dönemdeki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılırlar. Ancak; bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil; toplam devamsızlık süresi, bir dersin o dönemdeki toplam saatinin %50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretli veya raporlu olunan süreler, devamsızlıktan sayılır.

(2) Bir dersin devam şartının yerine getirilmesine rağmen başarısızlık sonucu tekrar alınması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise derse devam zorunludur.

b) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın üstünde ise derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumdaki öğrencilerin dönem içi çalışmalarına (ödev, proje, kısa sınav ve benzeri) katılmaları zorunludur.

Ders tekrarı

MADDE 16- (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakımından, öğretim programı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli görülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı; ilgili birim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Not yükseltme

MADDE 17- (1)  Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen azami kredi sınırları içerisinde kalmak şartı ile evvelce alınmış ve başarılı olunmuş derslere not yükseltme amaçlı tekrar ders kaydı yapılabilir. Bu şekilde alınan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler

Ders kaydı, kayıt yenileme

MADDE 18- (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yenilemek zorundadırlar.

(2) Ders kaydının kesinleştirilmesi ile ilgili süreci öğrenci takip etmek zorundadır.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dönemde öğrenimine devam etme haklarını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretli olarak ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılabilir.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamazlar.

(6) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması veya başka nedenlerle seçilen dersin açılmaması durumunda, bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme dönemi içerisinde danışmanlarının rehberliğinde açık bulunan derslere kayıt yaptırırlar.

(7) Öğrencinin bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS’dir. Öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak danışman görüşü ile GANO’ya göre ders alabilirler. Buna ilişkin;

a) GANO’su 1.89 ve daha az olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS,

b) GANO’su 1.90-3.19 arasında olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40 AKTS,

c) GANO’su 3.20 ve üzerinde olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS,

krediye kadar ders alabilir.

Dersten çekilme

MADDE 19- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde çekilebilirler. Belirtilen tarihlerin bitiminden sonra dersten çekilme işlemi yapılamaz.

b) Öğrenciler, bir dönemde en çok bir dersten çekilebilirler. (ÇAP, YDP dersleri dahil)

c) Ön lisans öğrencileri, öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenimleri süresince en fazla altı dersten çekilebilirler.

ç) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

d) Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi yapılamaz.

e) Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Öğrenciler, not yükseltmek üzere aldıkları derslerden çekilemezler.

Yatay geçişler, çift anadal, yan dal

MADDE 20- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 21- (1) Ön lisans mezunlarının intibak programları, Senato tarafından belirlenen esaslara dayanarak intibak komisyonunca hazırlanır, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Dönem/yılsonu/bütünleme sınavları

MADDE 22- (1) Bir dersin dönem/yılsonu sınavına girebilmek için devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartı aranır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle girip de başarısız olan öğrenciler girerler.

(4) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(6) İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin devamsızlık veya başka sebeplerle girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı geçersiz sayılır.

Mazeret sınavı

MADDE 23- (1) Sınav döneminde izinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır.

(2) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. Haklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu günlerde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde (mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak) girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti ortadan kalkan öğrenci, bunu yazılı olarak bildirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun uygun görmesi hâlinde derslerine devam edebilir ve sınavlara girebilir.

Mezuniyet sınavı

MADDE 24- (1) Mezuniyetleri için iki dersi kalan öğrenciler, dersin akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak iki ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda iki ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. İki ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. İki dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar; ancak mezuniyet hakkını, stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra elde edebilirler.

(2) Azami eğitim-öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Muafiyet sınavı

MADDE 25- (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler, yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Sınavların değerlendirilmesi, 30 uncu maddeye göre yapılır. Yapılan sınavdan gerekli başarıyı gösteren öğrencilerin; muafiyet sınavında almış oldukları başarı notları sisteme tanımlanarak öngörülen krediyi tamamlamış sayılırlar.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 26- (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak; dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile bölüm ve/veya anabilim dalı akademik kurulu karar verir.

(2) Sınavların tarih ve yerleri, dönem başlama tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav tarihinden en geç 15 gün öncesinde ilgili bölüm/birim tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları çevrimiçi yapılır.

Sınav sonuçları

MADDE 27- (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi değerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 28- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren 3 iş günü içerisinde kayıtlı olduğu ilgili birime bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilir. Fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kâğıdını, ilgili öğretim elemanının da aralarında bulunduğu üç kişilik bir komisyona inceletebilir. İlgili yönetim kurulunun, öğrencinin itirazını 5 iş günü içinde karara bağlaması gerekir.

(2) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili birime yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Değerlendirme

MADDE 29- (1) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, %40’tan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar, yarıyılın başlangıcından bir hafta öncesinde dersi verecek öğretim elemanının teklifi, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı sonrasında kesinleşir ve öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sistemine tanımlanır. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının % 80’inin toplamıdır.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, derse devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. En az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı zorunludur. Ancak dersin özelliğine göre, ilgili birim kurullarının onayı ile ara/yarıyıl sonu sınavının yapılmamasına karar verilebilir.

(3) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir. İlgili yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden yapmasını isteyebilir.

(4) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl veya mutlak değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

Notlar ve işaretler

MADDE 30- (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Tıp Fakültesi hariç bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (FF) ve (FD) notunu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır.

b) Tıp Fakültesi için (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (DC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (DD), (FF) ve (FD) notunu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır.

c) GR: Sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.

(2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 19 uncu madde hükümlerinde belirtilen süre ve şartlar içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

b) E: Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim elemanı tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

c) DZ: 15 inci madde hükümlerine göre derslere devam şartını sağlamayan öğrencilere verilen nottur.

ç) KM: Önceki dönemlerde devam şartı yerine getirilmiş olup müfredattan kaldırılan derslere verilecek nottur.

d) GB: Kredisiz derslerdeki başarı notudur.

e) GZ: Kredisiz derslerdeki başarısızlık notudur.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gibidir:

Başarı Puanı            Karşılığı        Başarı Notu

90-100                        AA                 4.00

85-89                          BA                 3.50

80-84                          BB                  3.00

75-79                          CB                  2.50

70-74                          CC                  2.00

60-69                          DC                 1.50

50-59                          DD                 1.00

30-49                          FD                  0.50

0-29                             FF                  0.00

                                    GR                 0.00

Mezuniyet, diploma, diploma eki, onur belgesi ve sertifika

MADDE 31- (1) Kayıtlı olduğu programın; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, müfredatında yer alan zorunlu veya seçmeli ders gruplarında alması gereken ders sayısı kadar dersleri başarı ile tamamlayan ve ders/sınıf geçme sisteminde GANO’su 2.00 ve/veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Öğrenciliği sona eren öğrenciler, kimlik kartlarını bağlı oldukları birime teslim ederler.

(3) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda GANO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(4) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal (ikinci lisans) programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını başarı ile tamamlamasa bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(5) Ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler, iki üniversiteden ayrı ayrı veya ortak diploma alır.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez.

(7) Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

(8) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(9) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(10) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden ilgili programın en az ilk 4 dönemine ait bütün derslerinden başarılı olanlara, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(11) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.

(12) Mezuniyet hakkının elde edildiği sınav döneminin bitiminden sonraki ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeret, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 32- (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 33- (1) Bir öğrencinin;

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması,

b) Üst üste dört yıl, katkı payı/öğrenim ücretini ödememesi ve ders kaydı yapmaması,

c) Yükseköğretim mevzuatına göre zamanında öğrenimini tamamlayamaması,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması,

d) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin, geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunun dosya muhteviyatını talep etmesi,

durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 34- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenciye e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato kararları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî web sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 35- (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan ön lisans ve lisans programlarına ait işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 36- (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birim yönetim kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Disiplin işleri

MADDE 37- (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim faaliyetine ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.