29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) VE YAPI MALZEMELERİNİN

TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAKLARI PERFORMANSIN

DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI

SİSTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (MHG/2017-14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)’in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK-1’indeki tabloda yer alan 58 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

58

2011/284/ AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

Elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları41

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için42

Aca, B1ca, B2ca,

Cca

1+

Dca, Eca

3

Fca

4

Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda43

P15 – P30 – P60 – P90 – P120

PH4415 – PH4430

– PH4460 –

PH4490 –

PH44120

1+

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlarda12

-

3

”

“

60

(AB)2018/771 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Ankraj cihazları

Anchor devices

Tüm kullanımlarda, yapı işlerinde ve insanların yüksekten düşmesini engellemek veya düşenleri durdurmak için 

 

1+

61

(AB)2018/779 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Metal yüzeyli sandviç paneller

 

 

Yapı işlerinde “Mekanik Dayanım ve Stabilite” temel gereği düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

 

2+

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Dipnot 1

1

 

Dipnot 3

4

 

Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için

3

Tüm kullanımlarda

 

3

62

(AB)2019/1764 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Trabzan parmaklığı ve korkuluk kitleri, yapıdan gelen dikey yüklere maruz kalmayan ve düşmeleri engellemek amacı ile kullanılan

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olmayan kullanımlarda

 

4

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Dipnot 1

1

 

Dipnot 3

4

Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için

3

 ”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.