29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“18) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,”

“32) İşyeri: Sertifika sahibinin sertifikası kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirmesi için, dağıtım lisansı sahibi şirketin lisans bölgesi sınırları içinde, bina dış yüzeyinde, içinde bulunulan bölgede yetkili dağıtım şirketi tarafından tasarlanmış örnek tasarım esas alınarak sertifika sahibinin ticaret unvanı ile birlikte dağıtım şirketinin isim ve logosu ile dağıtım şirketinden alınan sertifika numarasının mevcut olduğu yeri,

33) Servis: Tesislerdeki ürünlere ilişkin yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici olarak veya başka bir üretici ya da ithalatçı firmanın yetkili servisi olarak verilen montaj, bakım ve onarım hizmetlerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki belgesi, Kurum adına ve Kurum tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermek üzere, kamu veya özel şirketlerin yetkilendirilmesi amacıyla verilen belgedir. Yetki belgesi almak isteyen resmi veya özel şirketler, Ek-13’te yer alan “Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından başvurusu uygun bulunan şirketlere yetki belgesi verilir. Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin yetki belgesi alma zorunluluğu yoktur. Ancak dağıtım lisansı sahibi şirketler, yetki belgesi sahibi şirketlerle ilgili bu Yönetmelik ve ilgili tebliğ hükümlerine tabidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruma yapılacak sertifika başvurularına altmış gün içinde cevap verilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla farklı konuda yapılabilecek bildirimlerin her biri bakımından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Sertifika sahibi, sertifikası kapsamında gerçekleştirdiği iş ve işlemler esnasında bu maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde niteliği belirtilen personel ile sınırlı olmaksızın diğer mevzuatta niteliği belirtilen personeli de istihdam etmekle yükümlüdür. Sertifika sahibinden hizmet alan lisans sahibi şirketler diğer mevzuatta niteliği belirtilen personelin takibinden sorumlu değildir, ancak yapım ve hizmet sertifikası sahibi firmalardan, yapılacak işin niteliğine göre gerekli personeli istihdam etmesini zorunlu tutabilir.”

“h) Sertifika sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yanı sıra mesleki yeterlilik belgesi sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Yeni personel istihdam edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni istihdam edilen personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve Ek-9’un 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.”

“n) Sertifika sahiplerinin ilgili dağıtım şirketlerine bildirecekleri tebligat adresinin işyeri adresi ile aynı adres olması zorunludur.

o) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerinin yürütülmesini teminen bünyelerinde tam gün esasına göre çalışan en az bir makine mühendisi istihdam etmekle yükümlüdürler. Sertifikalı firmada mevcut makine mühendisinin firma sahibi, şirket ortağı veya çalışanı olup olmadığına bakılmaksızın tek bir makine mühendisinin mevcut olduğu hallerde mühendis aynı zamanda bu fıkranın (ğ) bendinde belirtilen belgelere sahip olsa bile bu amaçla çalışamaz. Birden fazla mühendisin mevcut olması durumunda mühendisler sadece tercih edecekleri bir alanda (mühendislik veya bu fıkranın (ğ) bendinde belirtilen belgelere sahip iş kolu) faaliyet gösterebilirler.  Sertifika sahibi, makine mühendisi haricinde bu Yönetmelikte belirtilen diğer personeli de tam gün esasına göre istihdam etmek zorundadır.

ö) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler, sahibi oldukları sertifikanın mevcut faaliyet konuları kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlemler için bu Yönetmelik esasları kapsamında çalışması zorunlu olan personele ait aylık sigortalılık durumunu 90 (doksan) günü geçmeyecek şekilde dağıtım şirketinin belirlemiş olduğu periyotlarda ilgili dağıtım şirketine uygun iletişim kanallarıyla ibraz etmekle ve dağıtım şirketlerinin bu şekilde belirleyeceği baz proje sayısına ilişkin planlamalarına uymakla yükümlüdürler.

p) Dağıtım şirketi, bu fıkranın (ğ) bendinde nitelikleri belirtilen çalışanların tamamı veya bir kısmının, dağıtım bölgesinde bulunan tüm sertifika sahibi firmalara eşit uygulama yapmak kaydıyla, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmasını talep edebilir.

r) Sertifika sahibinin işyerinde, sertifika kapsamındaki faaliyetleri yerine getirebilmek için tüketiciler ve dağıtım şirketi yetkilileri ile fiziki olarak yüz yüze görüşülmesine ve diğer teknolojik iletişim araçları ile bilgi alışverişi yapılabilmesine olanak sağlanması, fiziki iletişimin sağlanmasına yönelik tam gün esaslı mühendis olarak çalışan personel hariç en az bir kişinin istihdam edilmesi ve sabit telefon hattının bulunması, işyerinin bulunduğu binanın dış yüzeyinde içinde bulunduğu bölgede yetkili dağıtım şirketi tarafından tasarlanmış örnek tasarım esas alınarak sertifika sahibinin ticaret unvanı ile birlikte dağıtım şirketinin isim ve logosu ile dağıtım şirketinden alınan sertifika numarasının mevcut olması zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Dağıtım şirketleri ve yetki belgesi sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“i)Yetki belgesi sahibi tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikasının Proje ile Yapım, Bakım ve Onarım faaliyetlerinin ayrıştırılmadan tek bir faaliyet konusu olarak verilmesi şeklinde uygulama yapılır. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonra münferiden proje faaliyet konusunda iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmez. Ancak sertifika sahibi; iç tesisatını yapmaksızın sadece, doğal gaz yakıt sistemli olarak projelendirilerek inşa edilmek üzere inşaat ruhsatı alınmış binalarda, ihtiyaç halinde ilgili dağıtım şirketine onayı için ibraz edilmesi gereken ön proje hazırlama konusunda da faaliyette bulunabilir. Bu şekilde hazırlanarak onay işlemi tamamlanmış projelerin yapım işlerini tamamlamak zorunda değildir. Bu projelere ait tesisatların yapımı aşamasında aynı sertifika sahibi veya başka sertifika sahipleri proje ve yapım faaliyetinde bulunabilir.”

“Dağıtım lisansı sahibi, lisansı kapsamında gerçekleştirdiği iş ve işlemler esnasında diğer mevzuatta niteliği belirtilen personeli de istihdam etmekle yükümlüdür.”

“Dağıtım şirketi, Ek-9’da belirtildiği şekilde bir sertifikalı firma bünyesinde istihdam edilmesi gereken asgari çalışan sayısı ve ilgili çalışanların sigortalı çalışma gün sayılarını esas alarak iç tesisat ve servis hatları sertifikasına konu işler ile ilgili olarak; işin niteliği, ilk yapım ya da tadilat projesi olup olmadığı, aynı gün ve/veya sonraki günler tesisat işi yapılacak yerlerin birbirine yakınlığı gibi unsurlar ile birlikte dağıtım faaliyetinde bulunulan lisans kapsamındaki bölgeye münhasır özellikler ve konuya ilişkin ilgili üçüncü tarafların da görüşleri ile birlikte yetkilendirdiği sertifikalı firmalardan, bir sonraki 90 (doksan) günü geçmeyecek şekilde belirlediği periyotta kabul edeceği azami sayıdaki projelere yönelik planlama yapar. Yapılan planlamada, eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması ve objektif kriterler esas alınması ilkesi gözetilir ve planlama kriterleri ilgili dağıtım şirketinin internet sayfasında yayımlanır. Kurul gerekli hallerde dağıtım şirketinden planlamanın değiştirilmesini isteyebilir veya bu konuda genel nitelikli düzenleme yapabilir. Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan baz proje sayısı dikkate alınarak, sertifikalı firma bünyesinde halihazırda istihdam edilen ve belgeleri dağıtım şirketine ibraz edilmiş olan çalışan sayısı ve ilgili çalışanların sigortalı çalışma gün sayılarını esas alarak dağıtım şirketi, sertifikalı firmalar ile ilgili olarak, bir sonraki periyotta kabul edeceği en fazla proje sayısını belirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifika tadil başvuruları en geç altmış gün içinde değerlendirilir.”

“İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla farklı konuda yapılabilecek bildirimlerin her biri bakımından başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile sertifika tadil bedeli iade edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vize bitiş tarihinden en erken altmış gün önce, yapım ve hizmet sertifikaları için Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikaları için ilgili dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibi şirkete başvuruda bulunulabilir. Bu süreden önce yapılan vize başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve başvuru dosyası ile yatırılmış ise vize bedeli iade edilerek süresi içinde başvuru yapılması gerektiği sertifika sahibine bildirilir.”

“İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla farklı konuda yapılabilecek bildirimlerin her biri bakımından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yenileme başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla farklı konuda yapılabilecek bildirimlerin her biri bakımından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde yenileme başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile yenileme bedeli iade edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibi gerçek kişinin vefatı, ticari faaliyetinin sona ermesi şeklinde değerlendirilir. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde sertifika sona erme onayı, ilgisine göre Başkan veya sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından verilir. Sertifikalı gerçek kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi tarafından düzenlenmiş belge ile; sertifikalı tüzel kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgeler ile tevsik edilmesi durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği tarih itibarıyla veya iflas kararının kesinleştiği tarih itibarıyla sertifikanın sona ermiş olduğu, yine ilgisine göre yapım ve hizmet sertifikası için Başkan onayı, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için ise sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirketin onayı ile belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren fiiller için yürütülen soruşturma sonucunda Kurul, sertifika iptaline yönelik karar almasa da fiilde sorumluluğu olan çalışana veya bu çalışanın da sahibi/ortağı olduğu kişilere bir yıl süreyle yeni sertifika verilmemesine ve bir yıl süreyle söz konusu kişilerin başka bir sertifikalı firmada çalışamamasına karar verebilir.”

“İç tesisat ve servis hatları sertifikası bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında iptal edilen kişinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde farklı dağıtım bölgesi/bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere ilgili dağıtım şirketi/şirketleri tarafından verilmiş başka sertifikalarının da olması halinde;  sertifika süresi bitinceye kadar  mevcut  sertifika/ sertifikaları kapsamında faaliyette bulunabilir ve mevcut sertifika/sertifikaları yenilenebilir, ancak hangi dağıtım bölgesi içerisinde faaliyet göstermek istediğine bakılmaksızın bir yıl süreyle yeni sertifika verilemez. Bu durumda da bu maddenin beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır. Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan ve bu Yönetmelik kapsamında belgesi sunulan çalışanlar ve/veya firma sahibi/ortaklar aynı firmanın diğer sertifikaları kapsamında faaliyette bulunmak üzere istihdam edilemezler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ikinci kısım ikinci bölüm başlığı “Gizlilik, Denetim ve Şikayetler, Yaptırımlar, Devir Yasağı ve Bildirimler, Yetki Durdurma, Mücbir Sebepler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Yetki durdurma

Madde 24/A- İç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında,

a) Dağıtım şirketi tarafından sertifikalı firmaya yapılan yazılı bildirimin; adreste bulunamama ya da adres değişikliği gibi nedenler ile tebliğ edilememesi,

b) Dağıtım şirketi tarafından söz konusu işyerine fiili olarak yapılan birden fazla kontrol/ziyaretlerde işyerinin kapalı olması,

c) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi firmanın vizesiz şekilde faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi,

ç) Sertifikalı firmanın bu Yönetmelik esasları kapsamında istihdam etmek zorunda olduğu tam gün esaslı çalışması zorunlu olan personele ait aylık sigorta dökümünü dağıtım şirketinin belirlediği periyotlar içerisinde ilgili dağıtım şirketine ibraz etmemesi,

d) Dağıtım şirketi tarafından istenen bilgi ve belgelerin on beş (15) gün içinde sunulmaması,

e) Sertifikalı firmanın 11 inci maddenin (r) bendindeki şartları sağlamaması,

hallerinde dağıtım şirketi, konuya ilişkin gerekli bilgi/belgeleri temin ederek ve/veya tespitlerini tutanak altına alarak, sertifikalı firmanın yeni başvuru dosyalarını ilgili mevzuata aykırılığın ortadan kalkmasına yönelik bilgi ve belgelerin kendisine ibraz edilip varsa gerekli işlemleri tesis etmesine kadar kabul etmez. Yukarıda belirtilen hallerde yeni başvuru dosyası kabul edilmeyerek yetkisi durdurulan sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulur. Dağıtım şirketi, yetkileri durdurulan veya açılan sertifika sahibine yazılı olarak, ayrıca kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla gerekçeli bildirim yapar ve bu bildirime ilişkin bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Kuruma sunar. Yapılacak bildirimde yetkinin durdurulduğu veya açıldığı tarihler net bir biçimde belirtilir.

Yukarıda belirtilen fiillerden birinin aynı sertifika sahibi tarafından bir takvim yılında üç defadan fazla gerçekleştirilmesi ve/veya sertifika süresi boyunca iki defa vizesiz faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde dağıtım şirketi ilgili bilgi ve belgelerle birlikte konunun ilgili mevzuat ihlali kapsamında incelenmesi için Kuruma bildirimde bulunur. Yeni başvuru dosyası sunması engellenen sertifika sahibi, dağıtım şirketi tarafından önceden onaylanmış projelerin henüz tamamlanmamış imalatı ve gaz açma işlerini, ilgili dağıtım şirketinin nezaretinde devam ettirir.

Sertifika alma/tadil/vize başvurusunda belgesi sunulan personelin, başka bir dağıtım lisansına konu bölgede faaliyet göstermek üzere sahip olunan sertifika kapsamında ilgili dağıtım şirketine ibraz edildiğinin tespit edilmesi halinde, sertifikalardan birisi sona ermeden veya başka personelin diğer sertifika kapsamında faaliyette bulunulabilmesi için istihdam edildiği tespit edilmeden hiçbir şekilde faaliyette bulunulamaz. İlgili dağıtım şirketleri tarafından bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri uygulanır.

Dağıtım şirketi tarafından, bu maddede belirtilmeyen ancak sertifikalı firmalarca yürütülen iş ve işlemlerin; sistem güvenliği ve tüketici memnuniyetini engelleyici nitelikte olması nedeniyle, ilgili mevzuata aykırılığın ortadan kalkmasına kadarki süreçte sertifikalı firmanın yetkilerinin durdurulmasına sebebiyet verecek kadar aciliyet oluşturduğu şeklinde değerlendirmede bulunulması halinde, gerekçeleri ile birlikte Kuruma başvuru yapılır.  Kurum tarafından uygun bulunması halinde ilgili sertifikalı firma hakkında bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri uygulanır. Kurul, sertifika sahiplerinin yetki durdurulmasına neden olacak hususlarda ilave düzenlemeler yapabilir.

Mücbir sebepler

Madde 24/B- Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.

Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, sertifika sahibi kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurum/dağıtım şirketinin değerlendirmesi sonucu ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurum/dağıtım şirketi tüzel kişinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, sertifika sahibi tüzel kişinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma/dağıtım şirketine yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Mücbir sebep halleri ve/veya Kurum tarafından belirlenen durumlarda, sertifika başvurusunda bulunan kişiler ile mevcut sertifika sahipleri, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruma/dağıtım şirketine ibraz etmekle yükümlü oldukları belgelerin fotokopisini de sunabilirler. Ancak, mevcut sertifikaların süresi sona erinceye kadarki süreçte Kurum ya da dağıtım şirketince talep edilmesi halinde fotokopisini sundukları belgenin aslı ya da onaylı suretlerini Kurum ya da dağıtım şirketinin talep ettiği tarihten itibaren 60 gün içinde ibraz etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sertifikaların tadil süreleri

Geçici Madde 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,  iç tesisat ve servis hatları sertifikasının, proje ile yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin ayrıştırılmadan tek bir faaliyet konusu olarak verilmesi şeklinde uygulama yapılacağından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde iç tesisat proje ile iç tesisat yapım, bakım ve onarım faaliyet konularında ayrı ayrı yetkilendirilen sertifika sahipleri, mevcut sertifikalarının bedel alınmaksızın tadil edilmesini teminen gerekli bilgi/belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunmakla yükümlüdürler. Söz konusu üç aylık sürenin sonuna kadar tadil başvurusunda bulunmayan veya başvuru yapmış olsa dahi ilgili dağıtım şirketince sertifikası, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda tadil edilmeyen mevcut sertifika sahipleri iç tesisat proje, yapım, bakım, onarım faaliyetlerinde bulunamaz. Dağıtım şirketi, bölgesindeki tüm sertifikalı firmalara başvuru süresini ve istenecek bilgi/belgeleri yazılı olarak tebliğ eder ve bu bilgileri internet sayfasında duyurur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7 ve EK-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.               

“Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.