29 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31824

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Performans beyanı ile birlikte, 23/6/2017 ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddeleri uyarınca talep edilen bilgiler sunulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) CE işaretlemesine ilişkin olarak 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında Ürün İrtibat Noktası Bakanlıktır. 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca, düzenlenmemiş alanda Ürün İrtibat Noktası Ticaret Bakanlığıdır. Ticaret Bakanlığı, bu Yönetmelik kapsamındaki yapı malzemelerine ilişkin bilgi talebini müteakip Bakanlık ile işbirliğinde bulunur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben resmi internet sitesinde duyurur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Bakanlık, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğince kabul edilen Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans numaralarını Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben resmi internet sitesinde duyurur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruyla birlikte yürütülecek faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve/veya doğrulama yöntemleri ve 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve on ikinci fıkraları çerçevesinde düzenlenen akreditasyon belgesi Bakanlığa teslim edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilir. Kuruluş, kimlik numarası ve başvuru kapsamının Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sisteminde yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsü kazanır. Onaylanmış kuruluş birden fazla mevzuat kapsamında bildirilse dahi kuruluş tek bir kimlik numarası alır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi” ibaresi “7223 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi” olarak, “4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin” ibaresi “7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şekli olarak tespit edilen uygunsuzluk”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe 58 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 58/A- (1) Bu Yönetmelik, yapı malzemelerinin piyasaya arz koşullarına ilişkin 9/3/2011 tarihli ve (AB) 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.