28 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31823

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 409)

 

MADDE 1- 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 14 üncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ve 8 inci maddesinde yer alan “çevre ve şehircilik” ibareleri ise “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “resmi kurum yazıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yapı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır.”

“Satışlardan elde edilen gelirlerin yüzde yirmibeşi Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir, kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.