28 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31823

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/8/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler, dersin AKTS kredisi başına ücrete tabidir. Yaz öğretiminde burs oranlarının uygulanıp uygulanmayacağı hususu Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, not yükseltmek amacıyla sınava giren öğrencilerin FF notu alması durumunda bu not dikkate alınmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları üç dersten (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye dersleri ve staj uygulamaları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’su 2,00’ın altında kaldığı için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem  öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Ancak, mevcut notundan daha düşük not alması durumunda bu not dikkate alınmaz. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Ek sınavlarda alınan notlar dersin nihai başarı notu olarak transkriptine işlenir. Bu sınavlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.