28 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31823

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 1/11/2020 tarihli ve 31291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her bir adaya özel, yüksek lisans öğrencileri için lisans; doktora öğrencileri için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı belirlenir. Adaya özel olarak belirlenen dersleri içeren bilimsel hazırlık programı anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tanımlanarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

b) Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi, anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile alabilir.

c) Lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için dersin başarı notu en az CC ve yüksek lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için başarı notu ise en az CB’dir. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü GANO hesabına dâhil edilmez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.