26 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31821

YÖNETMELİK

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIKLI YAŞAM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

ç) Tıp Fakültesi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, tıbbi biyoloji, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi genetik anabilim dalları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam tıbbı ve fonksiyonel tıp uygulamaları için tedavi araştırmalarının yapılacağı ortamı sağlamak ve tedavi modelleri oluşturmak ve bunların uygulamalarını yapmak.

b) Ülkemizin mikrobiyota profilini, genomik yapısını ve toksin yükünü ortaya çıkarmak ve bunlara uygun tedavileri üretmek amaçlı bilimsel çalışmalar yapmak.

c) Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam konseptini geliştirerek sağlık turizmine temel olacak girişimleri başlatmak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili lisansüstü programları planlamak ve enstitü bünyesinde bu programları kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam konsepti odaklı mikrobiyota, kronik inflamasyon, insan genomu, besin intoleransı, yaşlanma süreci ve kök hücre tedavi çalışmalarını yapmak.

b) Merkeze başvuran bireylerden Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla örnek toplamak ve örneklerin transportunu, stabilizasyonunu ve saklanmasını sağlamak.

c) Merkezin amacına uygun seminerler, konferanslar, programlar düzenlemek; bilimsel araştırmalar ve projeler planlamak ve desteklemek.

ç) Çalışma sonuçlarının analizini ve yorumunu yapmak.

d) Çalışmalardan alınan sonuçlara uygun olarak Merkeze başvuran kişilere sağlıklı yaşam önerileri ve tedavileri sunmak.

e) Merkezin amacına uygun lisansüstü programları planlamak ve bu konuda çalışmalar yürütmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

g) Fonksiyonel tıp, mikrobiyota ve kök hücre tedavileri ile ilgili doktora eğitimleri ile yetkin yeni nesil bilim insanlarını yetiştirmek.

ğ) Toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam, kişiselleştirilmiş sağlıklı ve fonksiyonel beslenme, besin intoleransı ve mikrobiyotanın önemi ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

h) İlgili mevzuatı kapsamında; kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaş alma ile ilgili tüm topluma danışmanlık hizmeti vermek, kronik hastalıkları önleme çalışmaları yapmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda basılı, görsel ve elektronik yayımlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik, tıbbi ve tercihen idari deneyime sahip Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir; süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye ve Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite Tıp Fakültesi iç hastalıkları (endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı), tıbbi ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, tıbbi farmakoloji ve fizyoloji anabilim dallarından birer öğretim üyesi olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerek duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10- (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile çalışma birimlerinde Yönetim Kurulu üyeleri, Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir.

(3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, tedavi ve izlenmeleri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür.