26 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31821

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını”  olarak; (b) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını”  olarak; (g) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“e) Gayrimenkul Grubu;

1) Gayrimenkulün Temel İlkeleri,

2) Gayrimenkul Geliştirme ve Değerleme,

3) Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi,

4) Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik Hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.