25 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31820

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKLİMLENDİRME SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/9)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda iklimlendirme sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ç) İS-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İS-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

İS-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) İS-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

d) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.

ğ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sektörler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

ı) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye.

i) İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

j) Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.

k) Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.

l) Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

m) Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

n) Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

o) Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneğini temsilen bir üye.

ö) Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneğini temsilen bir üye.

p) Türk Tesisat Mühendisleri Derneğini temsilen bir üye.

r) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.

s) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

ş) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.

(2) İS-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Üyeliğin görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde ve değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

 (5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.

İS-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) İS-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda İS-TEK üyelerine gönderilir. İS-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) İS-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile toplanır.

c) İS-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) İS-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından yürütülür.

d) İS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir.

e) İS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda da gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, İS-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayacağına komite başkanı karar verir.                

g) Toplantı tutanağı, İS-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak İS-TEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere İS-TEK’e davet edebilir.

i) Bakanlık, İS-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

j) İS-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

İS-TEK'in görevleri

MADDE 7- (1) İS-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve önerilerini sunarak katkı sağlamak.

c) İklimlendirme sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) İklimlendirme sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) İklimlendirme sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) İS-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.

(4) İS-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları İS-TEK’e sunar.

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.