25 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31820

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/5)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) DENİZ-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesini,

c) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DENİZ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

DENİZ-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) DENİZ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

e) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

f) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ğ) Millî Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

i) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

j) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

k) Savunma Sanayii Başkanlığını temsilen bir üye.

l) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye.

m) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

n) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden iki üye.

o) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

ö) Türk Armatörler Birliğini temsilen bir üye.

p) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını temsilen bir üye.

r) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

s) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneğini temsilen bir üye.

ş) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.

t) Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü temsilen bir üye.

u) Yalova Tersaneciler Derneğini temsilen bir üye.

ü) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

v) Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Anonim Şirketini temsilen bir üye.

(2) DENİZ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.

DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda DENİZ-TEK üyelerine gönderilir. DENİZ-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) DENİZ-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile toplanır.

c) DENİZ-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) DENİZ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından yürütülür.

d) DENİZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir.

e) DENİZ-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda da gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, DENİZ-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, DENİZ-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Bakanlığa iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak DENİZ-TEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere DENİZ-TEK’e davet edebilir.

i) Bakanlık, DENİZ-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

j) DENİZ-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

DENİZ-TEK'in görevleri

MADDE 7- (1) DENİZ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

c) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.

d) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

e) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi sektörlerine ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

f) Askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi sektörleri ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

g) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.

ğ) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ülkemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

h) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisi konusunda üniversite sanayi işbirliğine yönelik önerilerde bulunmak.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) DENİZ-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.

(4) DENİZ-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları DENİZ-TEK’e sunar.

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 13/12/2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-2019/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.