25 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31820

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU

VE GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SGM-2022/14)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda tekstil ve hazırgiyim sektörlerine ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ç) TEKS-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TEKS-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

TEKS-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) TEKS-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye.

b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

e) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ğ) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ı) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

i) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.

j) YÖK tarafından belirlenen üniversiteyi temsilen bir üye.

k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sektörler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

l) İstanbul Sanayi Odasını temsilen bir üye.

m) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye.

n) İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir üye.

o) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

ö) İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

p) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasını temsilen bir üye.

r) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.

s) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ş) Ege Giyim Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

t) Örme Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

u) Türkiye Triko Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ü) Birleşmiş Markalar Derneğini temsilen bir üye.

v) Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

y) Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

z) Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.

aa) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.

bb) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

cc) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.

(2) TEKS-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Üyeliğin, görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği sonraki üç yıl daha devam eder.

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır.

TEKS-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) TEKS-TEK çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda TEKS-TEK üyelerine gönderilir. TEKS-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) TEKS-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile toplanır.

c) TEKS-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) TEKS-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından yürütülür.

d) TEKS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir.

e) TEKS-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, TEKS-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayacağına komite başkanı karar verir.    

g) Toplantı tutanağı, TEKS-TEK toplantısından sonra on beş gün içerisinde üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak TEKS-TEK’e davet edilebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere TEKS-TEK’e davet edilebilir.

i) Bakanlık, TEKS-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

j) TEKS-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

TEKS-TEK'in görevleri

MADDE 7- (1) TEKS-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

c) Tekstil ve hazırgiyim sanayi politikasının, çevreci ve döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu olarak dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, çevreci ve yenilikçi çalışmalara destek vermek, sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için kurumlar ve kuruluşlar arası koordinasyon sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerileri iletmek.

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında gerekli işbirliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) Tekstil ve hazırgiyim sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat ve mevcut duruma ilişkin değerlendirme yapmak.

g) Tekstil ve hazırgiyim sanayi ve alt sektörleri ile ilgili alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) TEKS-TEK, sektör ve ilgili mevzuat temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Alt çalışma grubu toplantıları Bakanlık ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dışında veya çevrimiçi ortamda yapılabilir.

(4) TEKS-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaları TEKS-TEK’e sunar.

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.