25 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31820

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİMYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE

GÖREVLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2022/13)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda kimya sektörüne ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Kimya Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ç) KİM-TEK: 5 inci maddede bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kimya Sanayi Teknik Komitesini,

d) Sekretarya: Genel Müdürlüğün ilgili sektör daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KİM-TEK Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

KİM-TEK’in oluşumu

MADDE 5- (1) KİM-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.

b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

e) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ğ) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

ı) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

i) Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

j) Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

l) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

m) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

n) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen bir üye.

o) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ö) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

p) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

r) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.

s) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca seçilecek üniversitelerin Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen birer üye.

ş) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sektörler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye.

t) Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

u) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.

ü) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye.

v) Kimyagerler Derneğini temsilen bir üye.

y) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini (İKMİB) temsilen bir üye.

z) Türkiye Kimya Derneğini temsilen bir üye.

aa) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.

bb) Plastik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

cc) Kauçuk Derneğini temsilen bir üye.

çç) Kompozit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

dd) Boya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ee) Plastik Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneğini temsilen bir üye.

ff) Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesini temsilen bir üye.

gg) Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ğğ) Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini temsilen bir üye.

hh) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini temsilen bir üye.

ıı) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.

(2) KİM-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Üyeliğin, görev süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder.

(4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

(5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip üst düzey temsilcilerini belirlemesi esastır.

KİM-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6- (1) KİM-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda KİM-TEK üyelerine gönderilir. KİM-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) KİM-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile toplanır.

c) KİM-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür.

ç) KİM-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından yürütülür.

d) KİM-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir.

e) KİM-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda da gerçekleştirilebilir.

f) Toplantı başlangıcında, KİM-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir. Teklifin gündeme alınıp alınmayacağına komite başkanı karar verir.

g) Toplantı tutanağı, KİM-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesine müteakip on beş gün içinde yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. Bu süre içerisinde iletilmeyen görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir.

h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak KİM-TEK’e davet edebilir.

ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere KİM-TEK’e davet edebilir.

i) Bakanlık, KİM-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

j) KİM-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

KİM-TEK'in görevleri

MADDE 7- (1) KİM-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarla ilgili yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

b) İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalarda görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.

c) Kimya sanayi politikasının döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek. 

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.

e) İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) Kimya sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.

g) Kimya sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.

ğ) Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.

Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler

MADDE 8- (1) KİM-TEK, sektör ve ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Alt çalışma grubu, toplantılarını Bakanlıkta ya da ihtiyaç olması halinde Bakanlık dışında veya çevrimiçi ortamda yapabilir.  

(4) KİM-TEK, alt çalışma gruplarına ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımını sağlar.

(5) Alt çalışma grupları, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları KİM-TEK’e sunar.

(6) Alt çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir veya Bakanlığın internet sitesinde yayınlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 18/2/2008 tarihli ve 26791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.