24 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31819

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/10/2017 tarihli ve 30204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olan dersler için, ilgili akademik birim kurulunun gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca belirlenen dersler hariç olmak üzere, yeniden devam koşulu aranmaz. Bu hallerde ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl içi çalışması yükümlülükleri devam eder.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.