21 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31816

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yetki belgesinin noter tasdikli örneği ve imza beyanı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “%50’si” ibaresi “%30’u” olarak, “1/2” ibaresi “3/10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca süresinde müracaat edilmiş olması kaydıyla mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans/önlisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini DSİ’nin bağlı olduğu Bakan yürütür.