19 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31814

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/4/2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer. Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanının birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışmanlık devam eder.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.