18 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31813

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17- İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili  yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.