18 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31813

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.  Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak; öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senato tarafından belirlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara katılmak zorundadır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına katılmamış olan öğrenci o ara sınavından sıfır (0) not almış sayılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.