18 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31813

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/12/2020 tarihli ve 31341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları ve benzeri özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Uzaktan eğitim ve dijital platformlar yoluyla alınan derslere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri belirlenebilir. Ön koşul dersi; bir dersten önce alınarak en az D veya S notu alınması gereken derstir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(6) Ön koşul olarak belirlenen dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu sağlanmış sayılır.

(7) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak oluşturulan AKTS kredisi olarak tanımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü 32 AKTS’dir. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,30 olan öğrenciler için en fazla 38 AKTS kredisine kadar artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,70 olan öğrenciler için en fazla 45 AKTS kredisine kadar artırılabilir.”

“(6) Son yarıyılda “İş Yeri Deneyimi Programı” uygulayan bölümler için 165 AKTS kredisini, diğer bölümler için 195 AKTS kredisini tamamlayan öğrencilerin normal ders yükü en fazla 45 AKTS kredisine kadar artırılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Öğrencilerin, bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemlerine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortalamaya dahil olacak şekilde alınan program dışı dersler, dersten çekilme durumu hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrenciler kayıtlı oldukları program süresince en çok dört dersten çekilme işlemi yapabilir.”

“e) Daha önce çekilme işlemi yapılan veya tekrarlanan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tarihine” ibaresi “tarihinden beş iş günü öncesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl içi tüm değerlendirmeler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavları başlangıç tarihinden önce ilan edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarısız olunan derslerin (ortalamaya dahil olmayan NC statüsünde alınan dersler hariç) tekrarlanması gereklidir. W notu alınan dersler, program dışı alınan dersler haricinde, tekrarlanmalıdır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.

(3) Sadece C+, C, C-, D+ ve D notu alınan dersler alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde tekrarlanabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) NC statüsündeki derslerin haricinde alınan tüm dersler, en az D veya S harf notu alınarak tamamlanmalıdır. W harf notu olan ortalamaya dahil edilmiş veya ortalamaya dahil edilmemiş (NC statüsünde) fazladan alınan dersler mezuniyete engel değildir.”

“a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Bu tarihten sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin mazeretli ve izinli sayılma talepleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.