17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

HURDAYA AYRILAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERLERİNE YENİ

GEMİ İNŞA EDİLMESİNİN TEŞVİKİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2021 tarihli ve 31468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirkülerinin” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.