17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN

ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE

YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/1/2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “imza sirkülerinin onaylı sureti” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.