17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

AYNİYAT VE AMBAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/2/1976 tarihli ve 15497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayniyat ve Ambar Yönetmeliğinin 1.2.1.2 numaralı bölümünde yer alan “imza sirkülerini” ibaresi “imza suretini de gösterir kimlik suretini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.