17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-UHU)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/3/2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nin EK-1’inin 7 nci maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “ yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.