17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM, TEKNİK GÖZETİM VE

MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-YDTGMK)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “şirketin sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.