17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ

İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK (SHY-33A)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in EK-2’sinde yer alan başvuru formunun (13) numaralı maddesinde yer alan “ve imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.