17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.