17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY-6B)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/4/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6Bnin Ek-1’inin 6 numaralı maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi  “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.