17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

PTT ACENTELİKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.