17 Nisan 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31812

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Noterden onaylı imza sirkülerinin veya imza beyanının” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.