16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve  Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.  Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitenin öğretim elemanları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.