15 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31810

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERDE KULLANILACAK YAĞLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/35)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/11)

MADDE 1- 17/9/2004 tarihli ve 25586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.