15 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31810

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Amir, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik şefi, şef, şef tren,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman, müşavir, sivil savunma uzmanı,

2) Uzman,

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik şef,

3) Başmakinist,

4) Makinist, YHT makinisti,

5) Başteknisyen, revizör, vagon başteknisyeni,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Başkontrolör, kontrolör,

2) Başrepartitör, repartitör,

3) Ambar saymanı, baş puantör, baş veznedar, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, kondoktör, koruma ve güvenlik görevlisi, lojistik memuru, memur, puantör, sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yemekli ve yataklı servis görevlisi,

e) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı yardımcısı,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır: Avukat, istatistikçi, kimyager, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, vagon teknisyeni.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü (idari) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) kadrolarına atanmak için;

1) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların bilgisayar, demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, harita, inşaat, istatistik, jeoloji, kimya, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başkontrolör, kontrolör, çözümleyici, istatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, programcı, teknik şef pozisyonlarından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Amir, şef pozisyonlarından herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, lojistik müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, uzman, istatistikçi, kimyager, mütercim, öğretmen, programcı, şef, şef tren, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendis pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

e) Şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi, mali işler şefi, satın alma şefi, stok yönetim şefi, personel şefi, yemekli yataklı servis şefi, yolcu hizmetleri şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Repartitör, ambar saymanı, gişe memuru, lojistik memuru, memur, puantör, tren teşkil memuru, veznedar pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci (itfaiye eri) pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

g) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilişim sistemlerine ilişkin bölümlerinden mezun olmak,

2) Programcı (uzman programcı) pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak veya programcı pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

ğ) Gişe memuru, kondoktör, memur, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

h) Servis müdürü (yolcu) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı (gar müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı) pozisyonunda en az iki yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, şef (yolcu hizmetleri şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (yolcu) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef (yolcu hizmetleri şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

i) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı (yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi ve şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

k) Şef tren (tren şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Kondoktör pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

l) Servis müdürü (lojistik) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi ve şef (lojistik şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

m) Servis müdür yardımcısı (lojistik) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef (lojistik şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

n) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, şef (lojistik şefi) pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

o) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

ö) Servis müdürü (araç bakım) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

p) Servis müdür yardımcısı (araç bakım) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

r) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

s) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ş) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, makine, metalürji, mekatronik, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

t) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların endüstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, makine, mekatronik, metalürji, motor, otomotiv ve raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

u) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

2) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ü) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,

2) Başmakinist, başteknisyen, makinist, tekniker, YHT makinisti pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl veya teknisyen pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

v) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,

2) Tekniker, vagon başteknisyeni pozisyonunda en az dört yıl veya revizör, vagon teknisyeni pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

y) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;

1) Makinist veya YHT makinisti pozisyonunda; lise ve dengi öğrenim mezunları için en az on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

z) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Revizör veya vagon teknisyeni pozisyonlarında en az altı yıl görev yapmış olmak,

aa) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Teknisyen pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

bb) Servis müdürü (personel ve mali işler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya şef (büro şefi, mali işler şefi, personel şefi) pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

cc) Servis müdür yardımcısı (personel ve mali işler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (büro şefi, mali işler şefi, personel şefi) pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

çç) Servis müdürü (teknik hizmetler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef (ambar şefi, satın alma şefi, stok yönetim şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

dd) Servis müdür yardımcısı (teknik hizmetler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef (ambar şefi, satın alma şefi, stok yönetim şefi) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

ee) Koruma ve güvenlik müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ff) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

gg) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ğğ) Müdür (emniyet yönetim sistemi müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, uzman, vagon bakım atölye müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başkontrolör, kontrolör, teknik şef, mühendis, tekniker pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

hh) Kontrolör (EYS) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

2) Başrepartitör, başmakinist, makinist, YHT makinisti, revizör, repartitör, tekniker, teknisyen, uzman teknisyen, vagon başteknisyeni, başteknisyen, vagon teknisyeni pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

ıı) Müdür (fabrika grup müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl veya mühendis pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

gerekir

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sonuçların ilan edilmesine müteakip üç ay içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya Personel ve Eğitim Daire Başkanı başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca aynı usulle beş yedek üye seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.”

“(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.