14 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31809

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 2 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç)

70

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar  (Yalnız robot/akıllı süpürgeler)

200

8508.11.00.00.19

Diğerleri (Yalnız robot/akıllı süpürgeler)

200

”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.