14 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31809

YÖNETMELİK

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli asli personel ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri EK-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ayrıca sözleşmeli asli personel hakkında 27/2/2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 4/7/2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 7/10/2015 tarihli ve 29495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 5/10/2019 tarihli ve 30909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız