14 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31809

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ

TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.