13 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31808

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.