13 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31808

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

ç) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; insan hakları ve özgürlüklerinin tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için bilimsel yöntemler ışığında ve disiplinler arası bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve uluslararası hukuk alanındaki düzenlemeler çerçevesinde teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, ilgili diğer çalışma ve projeleri konusuna göre tüm Merkez çalışanlarınca veya gruplara ayrılmış farklı çalışma yöntemleriyle Fakülte öğretim elemanlarınca yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan hakları ve özgürlükler hukuku konusunda disiplinler arası çalışmalar ve karşılaştırmalı hukuk araştırmaları yapmak, yapılan çalışmalara ve araştırmalara katılmak ve/veya katkıda bulunmak, insan hakları alanında yapılan çalışmaları Türk Hukukuna aktarılmasına katkıda bulunmak.

b) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında insan hakları alanında rapor, araştırma, görüş, amicus curiae (mahkeme dostu bilirkişilik) ve diğer hukuki belgeleri hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve yayımlamak.

c) Kamu ve özel sektörün, üniversitelerin, hukuk kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin insan hakları konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulması sürecinde strateji, analiz, uygulama, değerlendirme ve raporlama konularında danışmanlık yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında insan hakları alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

d) İnsan hakları ve özgürlüklerine saygının geliştirilmesi için çeşitli sanat ve kültür çevreleriyle iş birliği yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; seminer, konferans, toplantı, akademik ve toplumsal içerikli panel ve benzeri faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, eğitim ve sertifika programları düzenlemek, insan hakları alanında izleme ve raporlama faaliyetleri yürütmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve Merkezin amacına uygun projeler, staj programları gibi ortak faaliyetler gerçekleştirmek.

g) Alanında yetkin konuşmacıları davet ederek Üniversiteye yönelik panel, açık dersler ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ğ) Merkezin çalışmalarını tanıtan ve insan hakları alanındaki gelişmeleri içeren Merkeze ait bir internet sitesi hazırlamak.

h) Merkezin amacına yönelik ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Fakültede görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, liyakat, insan hakları ve özgürlükler hukuku alanındaki tecrübeleri dikkate alınarak Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden öncelikli olarak Dekana ve ayrıca Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere kendi üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda alınan kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Danışma Kurulu üyelerini Rektöre bildirmek.

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Merkezin son bir yıllık etkinliklerini ve mali durumunu özetleyen yıllık faaliyet raporunu her yılın Ağustos ayında Rektörün bilgisine sunmak.

f) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek personelinin görevlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür dışında Merkezin faaliyet alanına giren çalışmaları dikkate alınarak liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübe esaslarına göre belirlenen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kere toplanır. Toplantı gündemi, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak Müdür tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamak.

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda gerekirse özel komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkezin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitsel toplantı ve diğer faaliyetleri belirlemek, bunların organizasyonunu yapmak.

ç) Müdür ile birlikte araştırma ve proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Müdür ile birlikte yıllık bütçeyi hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Kendi üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek.

g) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu üyeleri, liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübeleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun görüşü ve Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı yapmak ve karar almak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konularda görüş bildirmek.

b) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkezin amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.