12 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31807

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/5/2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11/A- (1) Danışma Kurulu; Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla 7 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine  yılda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı faaliyetler konusunda görüş ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.