12 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31807

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/5/2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “Açıköğretim” ibaresi “Açık ve Uzaktan Öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.