11 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31806

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı enstitü, fakülteleri,  yüksekokulları, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aileyle ilgili eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, medya ve benzeri konularda araştırmalar yapmak; kadın ve ailenin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapan birimlerle iş birliği içinde bulunmak; kongre, sempozyum, seminer, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek; özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile araştırma projelerine katkı vermek, gerekirse yürütmek; kadınların aile içi ve toplumda ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta gelişimini destekleyerek üretken bireyler olmalarını sağlamak; kadınların yaşam boyu eğitimlerini desteklemek; dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan kadınlar ve ailelerinin aktif yurttaş olmalarını desteklemek ve sivil toplumdaki katılım ve temsilini artırmak; bu alanlarda araştırmalar yapmak ve her düzeydeki öğrencilerin, kadın ve aile çalışmalarını ilgilendiren her konuda duyarlılığını, bilgi ve yeterliliğini artırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

b) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek.

c) Kadın ve ailenin eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konularla ilgili olarak araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları ilgili bakanlık ve kamuoyu ile paylaşmak, mevcut çalışma ve projeleri desteklemek.

ç) Kadın ve aile konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Üniversite bünyesinde, farklı akademik disiplinlerde kadın ve aileye ilişkin yürütülen çalışmaları eşgüdümlemek, akademik çalışmaları özendirmek ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek, elde edilen sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

e) Kadın ve aile araştırmaları alanında lisansüstü program ve/veya programların açılmasına yardımcı olmak, ders programlarının oluşturulmasına destek vermek, açılan programın başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

f) Üniversite öğrencilerinin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalar yapmak ve deneyim kazanmalarına yardımcı olmak.

g) Kadın ve aile araştırmalarına ilişkin öğrenci topluluğunun kurulmasını teşvik etmek, öğrencilerin aktif olarak çalışmalarına destek olmak.

ğ) Akademik ve idari personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda kadın ve aileye yönelik araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.

h) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomi ve üretim gibi alanlarla ilgili olarak Yozgat ilindeki kadınların durumunu saptayacak ve onların gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.

ı) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

i) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimde ve dezavantajlı yerleşim merkezlerinde yaşayan kadınlar için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

k) Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistikî veriler yayımlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

l) Kamu kurum ve kuruluşlarına, diğer tüzel kişilere istenildiğinde danışmanlık hizmeti sunmak, kadın konusunda yapılacak etkinliklerle ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla proje ortaklığı ve iş birliği yapmak.

m) Engelli, bakıma muhtaç, şiddet gören, sığınmacı gibi dezavantajlı kadınların ve yaşadığı sorunların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu dezavantajlı grubun yaşadığı problemlerin önlenmesi için uygun strateji ve politikalar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan veya Rektör tarafından görevlendirilmesi iptal edilen Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür; Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmekten, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini; sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklif edeceği iki kişi, Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdüre vekâlet etmek.

b) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan organdır. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede görevli öğretim elemanları, kadın ve aile araştırmaları konusunda çalışmaları olan akademisyenler, istekleri hâlinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, Merkezin çalışmaları ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.