11 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31806

YÖNETMELİK

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.